SiMAP-järjestelmä koostuu kiinteistöön asennettavasta mittaus- ja ohjausjärjestelmästä, jonka tavoite on tuottaa tietoa kiinteistön toiminnasta ja kunnosta sekä ohjata talotekniikkaa kustannustehokkaasti. Tietoa tuotetaan automaattisia ohjaus-, seuranta- ja hälytystoimintoja varten, sekä kaikkia kiinteistön kunnosta ja toiminnasta kiinnostuneita varten. Tavoite on automatisoida toiminnat mahdollisimman tehokkaasti ja tuottaa vain poikkeamista tiedot ylläpidolle. Kattava tieto auttaa ylläpitämään ja kehittämään kiinteistöä toivotulla tavalla.

SiMAP-järjestelmällä tehokkaampaa talotekniikkaa.

Mittaukset

Pysyvä mittaus

SiMAP-mittaus toteutetaan asentamalla jokaiseen mittauspisteeseen (esimerkiksi asunto tai työtila) halutun tyyppiset langattomat paristokäyttöiset mittausanturit. Näin saadaan kattava kuva kiinteistön olosuhteista. Huoneantureilla voidaan mitata sisätilojen:
• lämpötilaa
• suhteellista kosteutta
• hiilidioksidipitoisuutta

• rakennuksen tilojen paine-eroja. SiMAP on ainoa järjestelmä, jolla on mahdollista toteuttaa rakennuksen kaikkien tilojen kattavaa ja jatkuvaa paine-erojen mittausta.

Järjestelmään voidaan liittää myös asuntokohtaisen vedenkulutuksen mittaus erillisellä anturilla. Kaikki mittaukset käyttävät samaa radioverkkoa, jolloin mittauksien lisääminen on helppoa ja edullista.

Paine-eromittaus

Rakennuksen oikein säädetty ilmanvaihto on tärkeää niin energianhallinnan, asumisterveyden kuin kiinteistön kunnossapysymisenkin kannalta. Si-Tecno Oy on tuonut ensimmäisenä maailmassa markkinoille langattoman mittausjärjestelmän, jolla mitataan rakennuksen ilmanvaihdon tasapainoa jatkuvasti. SiMAP®-järjestelmä on helposti asennettavissa myös olemassa oleviin rakennuksiin.

Radioverkosta pilvipalveluun

Langattomien antureiden asennus on nopeaa, vain pari minuuttia, kun poraamista ei tarvita. Langattomat anturit toimivat paristoilla, joiden käyttöikä on useampi vuosi. Mittausverkon toimintaa varten tarvitaan antureiden lisäksi SiMAP-tukiasema tiedonsiirtoon. Anturit lähettävät mittaustiedot tukiasemalle, joka lähettää tiedot edelleen pilvipalveluun. Pilvipalvelusta on mahdollista rakentaa silta asiakkaan järjestelmiin. Mittaustietoja voidaan helposti seurata milloin tahansa, ja mittaustiedot säilyvät aloituksesta lähtien pilvipalvelussa. Ratkaisua voidaan täydentää SiMAP-säätökeskuksella, jolloin mitattua tietoa voidaan hyödyntää kiinteistön lämmityksen optimaalisessa säädössä.

Väliaikainen mittaus

SiMAP-mittasalkku on helppokäyttöinen työkalu kiinteistön lyhytaikaisiin mittauksiin. Langattomat mitta-anturit auttavat nopeasti löytämään lämmityksen, suhteellisen kosteuden ja ilmanlaadun ongelmakohdat. Pilvipalveluun kertyvää mittaustietoa voidaan seurata reaaliaikaisesti ja tämä mahdollistaa nopean reagoinnin havaittuihin ongelmakohtiin.

Mittaussalkkuun voidaan valita tarpeen mukaiset anturit mittaamaan esimerkiksi:

  • lämpötilaa (huoneilma, ulkoilma, putkenpinta jne.)
  • suhteellista kosteutta (huoneilma, kiinteistön rakenteet)
  • hiilidioksidipitoisuutta (huoneilma)
  • paine-eroa (tilojen välillä)
  • yms.

Lämmityksen säätö

SiMAP esitteli ensimmäisenä jo vuonna 2011 lämmityksen säädön, joka perustuu kaikista asunnoista mitattuihin lämpötiloihin, eikä kuten tähän asti epäsuorasti ulkolämpötilaa mittaamalla. Tällä menetelmällä saavutetaan erittäin tasaiset sisälämpötilat ja hyvä hukkalämmön hyödyntäminen. Näin saavutettu energian säästö on SiMAP-taloissa keskimäärin 10% tyypillisen vaihteluvälin ollessa 5…15%.

Tämän lisäksi uusimpina mahdollisuuksina voidaan lämmityksessä huomioida sääennuste ja energian hinnanvaihtelut, jolloin voidaan optioida lämmitystä energian ostohintojen vaihtelun mukaan.

 

Asuntoihin tulee lämpöenergiaa lämmitysverkoston lisäksi asukkaista, lämpimästä vedestä, kodin sähkölaitteista ja auringon säteilystä. Jos jotain näistä ei huomioida lämmityksessä, asuntojen lämpötilat vaihtelevat. Ainoa tapa huomioida nämä on mitata kaikkien asuntojen lämpötilat. Asumismukavuus ja terveellisyys saavutetaan ali- ja ylilämpöjen välttämisellä ja energian säästö ylilämmittämisen välttämisellä.

SiMAP Säätö mittaa kaikki asunnot ja ohjaa lämmitystä siten, että asuntojen keskilämpötila pysyy tasaisena. Kun säädetään sisälämpötilan perusteella, ei virhealttiita säätökäyriä tarvita. Jos muista lämmönlähteistä tulee lisälämpöä, järjestelmä automaattisesti vähentää lämmitysenergiaa. Lämpötilojen tasoittuminen parantaa aina asumismukavuutta.

Saavutettava energiansäästö riippuu talon aikaisemmasta tilanteesta. Kylmässä talossa saavutetaan vain asumismukavuuden parantuminen. Usein taloja kuitenkin ajoittain ylilämmitetään. Tällöin SiMAP Säätö voi tuoda merkittävää energian säästöä.

Keskiarvolämpötilan pysyminen tasaisena mahdollistaa alemman tavoitelämpötilan heikentämättä asumismukavuutta.

Tiedonkäyttö

Tiedon kerääminen ja tallettaminen on ollut alusta asti koko SiMAP-järjestelmän kehittämisen kulmakivi. Järjestelmä on suunniteltu etähallittavaksi hyödyntäen moderneja pilvipalveluita. Kun SiMAP-pilvipalvelu  on käytössä, kaikki tiedot tallettuvat jatkuvasti ja pysyvästi myöhempää tarvetta varten.

Pilvipalveluun kertyneitä mittaustietoja voi seurata Internet-selaimen avulla. Mittaustiedot on tuotavissa pilvipalvelusta myös asiakkaan omaan kiinteistönhallintasovellukseen. Kun tietoa talletetaan pitkältä aikaväliltä, sitä voidaan analysoida ja siirtyä nykyisestä ”vian korjaus” -mallista oppivaan ja ennakoivaan ylläpidon suuntaan.

Tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät parempaa kiinteistön hoitoa. Suurten kiinteistömassojen järkevä hoito on mahdotonta ilman nykyaikaista etähallintaa.